AUNA S.A. ANNOUNCES EXCHANGE OFFER OF ANY AND ALL OF ITS OUTSTANDING 6.500% SENIOR NOTES DUE 2025 FOR NEW NOTES AND RELATED CONSENT SOLICITATION

12 1 AUNA S.A. ANNOUNCES EXCHANGE OFFER OF ANY AND ALL OF ITS OUTSTANDING 6.500% SENIOR NOTES DUE 2025 FOR NEW NOTES AND RELATED CONSENT SOLICITATION

LUXEMBOURG, Nobyembre 10, 2023 — Ang Auna S.A. (“Auna,” ang “Kompanya” o “kami”), isa sa pinakamalaking mga manlalaro sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan sa Latin Amerika at may presensiya sa Mexico, Colombia at Peru, inihayag ngayon na nagsimula na ito ng alok upang palitan (ang “Palitan na Alok”) ang anumang lahat ng kanyang nakalabas na 6.500% Senior Notes dulot 2025 (ang “Umiiral na Notes”) para sa bagong inilabas na 10.000% Senior Secured Notes dulot 2029 (ang “Bagong Notes”), ayon sa mga tuntunin at nasa ilalim ng mga kondisyon na itinakda sa Exchange Offer Memorandum (katulad sa Exchange Offer Memorandum).

Ang sumusunod na talahanayan ay naglalaman ng ilang impormasyon tungkol sa Palitan na Alok:

Umiiral na Notes

CUSIP/ISIN Numbers

Principal Amount
Nakalabas

Early Participation
Premium
(1)

Exchange
Consideration
(2)

Total
Consideration(3)

6.500% Senior Notes dulot 2025

05151V AA5 / P0592V AA6
US05151VAA52 /
USP0592VAA6

US$300,000,000

US$40.00

US$1,000.00

US$1,040.00

____________

(1)

Early Participation Premium para sa bawat US$1,000 kabuuang prinsipal na halaga ng Umiiral na Notes na wastong inalok (at hindi wastong tinanggal) sa o bago ang Early Participation Deadline na babayaran sa Settlement Date (katulad sa Settlement Date).

(2)

Exchange Consideration bawat US$1,000 kabuuang prinsipal na halaga ng Umiiral na Notes na wastong inalok (at hindi wastong tinanggal) pagkatapos ng Early Participation Deadline ngunit sa o bago ang Expiration Deadline. Ang Exchange Consideration ay babayaran sa prinsipal na halaga ng Bagong Notes sa Settlement Date. Ang Exchange Consideration ay hindi kasama ang Accrued Interest (katulad sa Accrued Interest). Ang Accrued Interest ay babayaran sa salapi sa Settlement Date, kasama ang karagdagang halaga doon, kung mayroon man. Ang mga tagahawak na wastong mag-alok ng Umiiral na Notes pagkatapos ng Early Participation Deadline ngunit bago ang Expiration Deadline ay tatanggap lamang ng Exchange Consideration at Accrued Interest.

(3)

Kabuuang Pagpapahalaga na babayaran bawat US$1,000 kabuuang prinsipal na halaga ng Umiiral na Notes na wastong inalok (at hindi wastong tinanggal) sa o bago ang Early Participation Deadline. Ang Kabuuang Pagpapahalaga para sa Umiiral na Notes ay babayaran sa prinsipal na halaga ng Bagong Notes, sa bawat kaso sa Settlement Date. Ang Kabuuang Pagpapahalaga (i) kasama ang Early Participation Premium at (ii) hindi kasama ang Accrued Interest, na babayaran sa salapi sa Settlement Date. Ang mga tagahawak na mag-alok ng Umiiral na Notes pagkatapos ng Early Participation Deadline ngunit bago ang Expiration Deadline ay tatanggap lamang ng Exchange Consideration at Accrued Interest.

Ang Bagong Notes ay lubos at walang kundisyong garantiya sa senior secured na batayan ng ilang subsidiaries ng Kompanya.

Sa koneksyon ng Palitan na Alok, kami rin ay nanghihikayat ng pahintulot mula sa Eligible Holders (ang “Solicitation”) para sa pagpapatibay ng ilang pagbabago (ang “Proposed Amendments”) sa indenture na nag-aatas sa Umiiral na Notes upang alisin ang halos lahat ng mga kasunduan pati na rin ang ilang mga pangyayari ng pagkakasala at kaugnay na probisyon na nakapaloob doon, at palayain ang anumang collateral, encumbrances, liens, pledges o iba pang seguridad na interes na ibinigay ng Kompanya at ng kanyang subsidiaries upang pangalagaan ang Umiiral na Notes. Ang Proposed Amendments ay nangangailangan ng pahintulot (ang “Requisite Consents”) ng Eligible Holders ng karamihan sa kabuuang prinsipal na halaga ng Umiiral na Notes na nakalabas (na hindi kasama ang anumang Umiiral na Notes na nasa amin o sa aming mga alyado) sa ganitong pag-isyu. Kung ang Tagahawak ay magpapalit ng Umiiral na Notes sa Palitan na Alok, ang Tagahawak ay ituturing na nagbigay ng kanyang pahintulot, sa kabuuang prinsipal na halaga ng gayong ipinalit na Umiiral na Notes, sa Proposed Amendments.

Bawat isa sa Palitan na Alok at ang Solicitation ay maaaring indibidwal na amiyendahan, palawigin, tapusin o tanggalin nang walang pag-amyenda, pagpapalawig, pagtatapos o pag-alis sa iba, basta ang Palitan na Alok ay nasa ilalim ng pagkatupad ng Minimum Exchange Condition at ng Financing Condition (bawat isa ay katulad sa Minimum Exchange Condition at sa Financing Condition).

Mahalagang Petsa at Oras

Pagsisimula……………………..

Nobyembre 10, 2023.

Early Participation Deadline……

5:00 p.m., New York City time, sa Nobyembre 28, 2023, maliban kung palawigin o
mas maaga na tapusin ng Kompanya, sa kanyang sariling pagpapasya.

Withdrawal Deadline……………….

5:00 p.m., New York City time, sa Nobyembre 28, 2023, maliban kung palawigin o
mas maaga na tapusin ng Kompanya, sa kanyang sariling pagpapasya.

Expiration Deadline…………………

5:00 p.m., New York City time, sa Disyembre 12, 2023, maliban kung palawigin o
mas maaga na tapusin ng Kompanya, sa kanyang sariling pagpapasya.

elong