Pinataas ng Starbucks ang Sahurian ng mga Empleyadong Walang Unyon at Nagdagdag ng Mga Benepisyo sa Estados Unidos

Starbucks Stock

Ang Starbucks (NYSE: SBUX) ay nagpapabuti sa kompensasyon at benepisyo para sa karamihan ng kanyang mga empleyadong oras sa Estados Unidos matapos ang isang taong rekord sa pagbebenta. Gayunpaman, inanunsyo ng kompanya na ilang mga benepisyo ay hindi magagamit sa mga tauhan ng unyon, nagpapahiwatig ng patuloy na tensyon sa pagitan ng kape na giant sa Seattle at ang unyon na nagsusumikap na organisahin ang kanyang mga tindahan sa Estados Unidos.

Mula 2021, sa kahit 366 lokasyon ng Starbucks sa Estados Unidos ay bumoto pabor sa pagkakaisa, ayon sa National Labor Relations Board. Gayunpaman, wala pang naaabot na kasunduan sa anumang mga unyonisadong tindahan, mula sa kabuuang 9,600 na tindahan ng kompanya sa Estados Unidos.

Epektibo Enero 1, nailalabas ng Starbucks na itataas nito ang mga sahod, na kasalukuyang nasa $17.50 bawat oras. Ang mga empleyado sa parehong unyonisadong at hindi unyonisadong tindahan na may hanggang apat na taon ng serbisyo ay tatanggap ng mga taas-sahod na 3% o 4%, ayon sa kanilang mga taon ng serbisyo. Ang may limang taon o higit pa ay magiging karapat-dapat para sa isang 5% na pagtaas. Gayunpaman, ang 5% na pagtaas na ito, na isang bagong benepisyo, ay dapat pag-usapan sa Manggagawa United at kaya hindi magagamit sa mga unyonisadong tindahan, ayon sa pahayag ng kompanya.

Tinatanggihan ng Manggagawa United ang pag-aangkin na ito at nagplaplano na maghain ng mga reklamong hindi pangkarapatang paggawa laban sa Starbucks sa NLRB, na nagsasabing “Pagpigil ng mga benepisyo mula sa mga tindahang unyonisado ay laban sa batas.”

Bukod sa mga pagtaas ng sahod, magtataguyod din ang Starbucks ng bagong oras para sa mga empleyadong oras upang makuha ang bakasyon mula sa isang taon sa 90 araw. Ang benepisyo na ito ay eksklusibo lamang sa mga empleyado sa hindi unyonisadong tindahan.

Sa karagdagan, inilunsad ng Starbucks ang bagong North American barista championship, bukas sa mga empleyado sa Estados Unidos at Canada. Gayunpaman, hindi magagamit ang programa na ito sa mga empleyado sa mga unyonisadong tindahan dahil sa kasangkot nito sa premyo at biyahe.

Mukhang sinusuway ng mga aksyon ng Starbucks ang isang pagpapasya noong Setyembre ng isang administrative law judge para sa NLRB, na nagdeklara na labag sa batas ang kompanya noong nakaraang taglagas nang taasan lamang ang sahod para sa mga hindi unyonisadong manggagawa. Inapela ng Starbucks ang pagpapasyang ito, na nagsasabing hindi pinapayagan ng mga pamantayan ng NLRB ang mga employer na isagawa nang sarili ang pagbabago sa mga sahod o benepisyo ng mga unyonisadong empleyado.

Ang aksyon ng Starbucks ay nakakuha ng 3% sa taong ito.

elong